Forum - الجدور المربعة

الجدور المربعة

 

 

   تدكير  

             

 

              

              

1, 2, \ldots    الاعداد الطبيعية مثل                   

0, 1, -1, \ldots    الاعداد النسبية مثل                    

\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, 0.125,\ldots     الاعداد الكسرية مثل                   

              

\pi, e, \sqrt{2},\ldots  الاعداد الحقيقية مثل                  

 

الجدور المربعة :قواعد 

formule racine carrée

racine carrée

quotient racine carrée

جعل المقام عدد جدري
     x - y                                
   √x + √y  =         √x  - √y
     x - y                                
   √x - √y  =         √x  + √y

 

 

 

أمثلة


\frac{3}{3-2\sqrt{5}} = \frac{3}{3-2\sqrt{5}} \cdot \frac{3+2\sqrt{5}}{3+2\sqrt{5}} = \frac{3(3+2\sqrt{5})}{{3}^2 - (2\sqrt{5})^2} = \frac{ 3 (3 + 2\sqrt{5} ) }{ 9 - 20 } = - \frac{ 9+6 \sqrt{5}  }{11}
 
 
 
 

 

 


racine carrée


 

calcul racine carrée

 

تمرين

إجعل المقام عددا جدريا

         4√3    
  4 +√3

        2- √5
   2 + √5

                       ◄                                                                                                        

 

تمارين