Forum - القوى

القوى

القوى


قوة  ذات أس صحيح موجب

عدد صحيح موجب أكبر من 1   n

عدد   صحيح  نسبي   a

an = axaxaxaxaxa..............(a  مرة  n  )

 a0 =  1                                                    

        a1 =  a                                                                       

 

قوة  ذات أس صحيح سالب

عدد صحيح موجب  n

عدد جدري غير منعدم   a

a-n = 1/ an = 1/ axaxaxaxaxa..............(a  مرة  n  )

\,b^{-n} = \frac{1}{b^n}
(a/b)-n  =  ( b/a )n

إشارة قوة

تكون قوة  سالبة إذا كان  أساسها سالبا و أسها فرديا

أمثلة

 

   (-5,3)3 = (-5,3)x(-5,3)x(-5,3)

=  - 148, 877

(-10 )7 = - 10 000 000

خاصيات


جداء قوتين لهما نفس الاس

عددان جدريان غير منعدمان a  و b

عدد صحيح نسبي   n

anx bn = ( axb) n

 

جداء قوتين لهما نفس الاساس

عدد جدري غير منعدم a 

عددان صحيحان نسبيان m و  n

amx an =  am+n

 

خارج قوتين لهما نفس الاس

عددان جدريان غير منعدمان a  و b

عدد صحيح نسبي   n

an / bn = ( a / b) n

خارج قوتين لهما نفس الاساس

عدد جدري غير منعدم a 

عددان صحيحان نسبيان m و  n

am / an =  am - n

نتيجة

a^n\times{a}^{-n}=a^{n+(-n)}=a^{n-n}=a^0

a^n\times{a}^{-n}={a^n}\times\dfrac{1}{a^n}=\dfrac{a^n}{a^n}=1.

لاحظ أن

a0  =   1

قوة قوة

  • \ (x^m)^n=x^{mn}
  • \ x^{-n}=\left(x^{-1}\right)^n   
  • عدد جدري غير منعدم x

إنتبه

an = axaxaxaxaxa..............(a  مرة  n  )

axn = a+a+a+a+a+a..............(a  مرة  n  )

أمثلة                  

                                                                             

                        

 

 

 

                                                                              6a7 /  2a3              احسب

                                                         

 

       

                                                   

 

                     

 

                                           تمارين في القوى                       ◄